Predvorje rata

PREDVORJE RATA

Tim je potezom srpska strana počela izlaziti iz pat-pozicije, čineći prvi korak u pokretanju

lavine. Kao što je već rečeno, Kupres je bio miješano područje i predstavljao je

prijelaz izmeću područja koja su se odlikovala etničkom brojnošću kako Srba tako i

Hrvata na pravcu Tomislavgrad-Šipovo, dok je pravac Kupres-Bugojno vodio u dolinu

Vrbasa u kojem su dosta brojne bile sve tri etničke skupine. No taj je etnički prijelaz

bio nepovoljan po obe strane. može se predstaviti u obliku dva prstena. U manjem

prstenu, oko grada, prevladavali su Hrvati i Muslimani dok su u širem bila srpska sela.

Po rasporedu su Hrvati bili u okruženju jer im je glavna, prirodna prometnica Kupres

-Šujica prema etnički kompaktnom hrvatskom području išla kroz Malovan u kojem

su bili Srbi i u kojem se nalazi kontrolno-nadzorni punkt. Isti je slučaj bio sa seoskim

prometnicama Kupres-Zvirnjača i Kupres-Rama koje su prolazile kroz srpska sela Zanagline

i Ravno, a da se i ne govori koliko su zbog šumovitog područja kroz koje su

prolazile bile pogodne za zaprečivanja i prepadana djelovanja. Sličan problem mučio

je i Srbe. Na jugu i istoku općine, sela Gornji i Donji Malovan, Ravno, Mužići i Vukovsko

graničila su s hrvatskim područjem Tomislavgrada i Rame. Kako je oslonac kupre

škim Srbima ležao na sjeverozapadu, u Šipovu, imali su izražen problem veze, jer

je od sela Rastićeva prometnica ulazila u hrvatsko područje te je time bila lako izbaciva

iz funkcije. rješenje za ovaj problem našli su Srbi u šumskom putu Malovan-Glamoč

 na kojem su u drugoj polovini ožujka počeli s intenzivnim radom radi oporavka i

stavljanja u funkciju. Time se moglo pristupiti zaprečivanju prometnice Kupres-Šujica

i stvaranju čvršće granice prema Šujici. Prema naredbi zapovjedništva 5. korpusa dobila

je 293. inženjerijska pukovnija (293. inženjerijski puk, dalje 293. in.p) iz Nove Topole

zadaću da snagama do jednog voda pionira u cilju sprečavanja prodora ustaša na

pravcu Livno-Kupres zapriječi prometnicu u rajonu Donjeg Malovana. Za izvršenje

zadaće vod je dobio 1000 različitih mina, isto toliko kilograma eksploziva, sredstva za

paljenje, komplete za ruđenje, miniranje i razminiravane kao i sredstva za blisku

protuoklopnu borbu. Hodanju prema Kupresu vod je imao izvršiti 30. ožujka s polaskom

u 6 sati pravcem Nova Topola-Banja Luka-Mrkonjić-Grad-Šipkovo-Kupres-Donji

Malovan. Zaprečivanje se imalo obaviti na mjestima koje odredi zapovjednik bataljuna

TO u Malovanu. zadaću prometnog, shodnog i borbenog osiguranja dobio je vod 5.

bataljuna Vojne policije (dalje 5. bVP), koji je dodatno naoružan sredstvima za blisku

protuoklopnu borbu i opremljen s dva borbena vozila. S obzirom da je druga etapa

hodnje vodova prolazila kroz hrvatsko područje zadaću osiguranja od sela Todorića

kod Strojica preko Blagaja i Kupresa do Donjeg Malovana, dobila je 1. četa 3. bataljuna

13. partbr. Po izvršenju zadaće koja je imala početi 31. ožujka i trajati do 2.

travnja, pionirski vod i snage osiguranja imale su se 3. travnja vratiti nazad pravcem

kojim su došli.28

Glavnina 13. partbr imala je istovremeno s 1. bataljunom biti pripravna za hodnju

pravcem Strojice-Vodica-Javorak-Kupreška vrata sa zadaćom opsjedanja kupreških

vrata i odsijecanjem Kupresa od Bugojna, omogućujući mobilizaciju 19. partbr. Bilo je

predviđeno da dijelom snaga djeluje na pravcu Kupreška vrata-Kupres. 3. bataljuna

bez 1. čete imao je biti spreman za uporabu na pravcu Roduša-Blagaj-Rastićevo-Zlosela

sa zadaćom da uz topničku potporu omogući 1. bataljunu opsjedanje kupreških

vrata. Minobacačka četa 120 mm u rajonu Blagaja je posjedala vatreni postav s kojeg

je imala tući Rastićevo i Zlosela.29

No, zbog nemogućnosti prolaska ljudi i sredstava za izvršenje zadatka pravcem:

Šipkovo-Kupres-s. D. Malovan skupina za zaprečavanje je dan kasnije naredbom

zapovjedništva 5. korpusa, usmjerena prometnicom Mrkonjić-Grad-Glamoč-selo Donji

Malovan. Istim aktom zapovjedništvo 30. partizanske divizije je imalo procijeniti

stanje i dostaviti zahtjev za inženjerijske strojeve koji bi učinkovito održavali prometnicu

Glamoč-Donji Malovan.30 Sva djelatnost 30. partd bila je u duhu naredbe zapovjedni

štva 5. korpusa od 30. ožujka da u svojoj zoni odgovornosti spriječi prodor HOS u zonu

divizije.31

U toku 30. ožujka 1. četa 3. bataljuna 13. partbr osiguravala je kolonu za Zaprečivanje

iz Nove Topole koja se kretala prema Malovanu. Stanje u Kupresu ocijenjeno je

vrlo teškim jer su snage HOS-a i crne legije posjele... sve ključne objekte u Kupresu,

uključujući i poštu što je otežalo vezu zapovjedništva Divizije sa postrojbom TO.32

Postrojbe TO posjele su hotel Adria-ski kod Gornjeg Malovana, a 13. partbr je prebacila

svoju postrojbu iz sela Blagaj na područje Donjeg Malovana tako da je broj pripadnika

u selu narastao na 180 ljudi. U Kupresu je istodobno mobilizirano 200 ljudi od kojih je

obučeno u vojne odore oko 160. Prema obavještajnim podacima, pripadnici hrvatske

TO Kupres postavili su dva protuzračna topa, minobacač 82 mm i BsT (netrzajni top)

na uzvisini Čardačica, a osmotreno je da je iskopano pet rovova s južne strane Kupresa

prema Rilićkom mostu. U rajonu sela Rastićeva osmotrena je stalna nazočnost

skupina jačine voda do ojačanog voda, dok je ukupan broj ljudi brojao oko 120.33

Nakon što je prenoćio u Glamoču, pionirski vod 293. in.p praćen vodom 5. bVP i

četom 13. partbr, u jutro 31. ožujka je krenuo prema Malovanu. U prvim noćnim

satima posljednjeg dana mjeseca ožujka, brigada je u rajonu Strojica prihvatila ojačani

1. motorizirani bataljun 11. motorizirane pješačke brigade 9. korpusa (dalje 11. mtbr),

osiguravši mu hodnju i dolazak u rajon Blagaja. Dolazak ojačanog bataljuna 11. mtbr

bio je znak da se vrijeme raspleta približava. U njemu je on imao odigrati značajnu

ulogu u posjedanju pravca Blagaj-Kupreška vrata. U Kupresu je vladao mir, a zapovjednik

Općinskog stožera TO Kupres, izvijestio zapovjedništvo 30. partizanske divizije da na

prometnici Kupres-Zlosela-Rastićevo nije vidio snage HOS-a u rajonima gdje su se do

sada utvrđivali.34 Od zapovjedništva 19. partbr primljeni su uznemiravajući obavješ-

tajni podaci da se na području Tomislavgrada vrši potpuna mobilizacija snaga. Sa svoje

strane zapovjedništvo 13. partbr radilo je i dalje na pripremama za demobilizaciju 2. i

3. bataljona.35

Vod za zaprečavanje došao je 1. travnja napokon na područje Malovana.36 13. i

19. partbr radile su i dalje na zadaći domobilizacije. pridošli 1. motorizovani bataljun

11. mtbr razmješten je u rajonu sela Mrđanovci, Novo Selo i Šemanovci. Iz izvješća

zapovjedništvu 2. Vojne oblasti vidljiv je raspored snaga 30. divizije: zapovjedništvo

13. partbr s podstožernim postrojbama, ukupno 252 vojnika u selu Baraći; 1. bataljun

jačine 340 ljudi u rajonu Strojice-Pribeljci; 2. bataljun jačine 224 vojnika u rajonu

Laništa (Ključ); 3. bataljun bez 1. čete, s 242 vojnika u rajonu Roduša, dok je 1. četa

bataljuna s oko 100 ljudi bila u Malovanu na zadaći osiguranja.37 I dalje je trajala

domobilizacija 2. i 3. bataljuna brigade. Prvi bataljun 19. partbr ustrojavao se s dvije

čete u Kupresu i jednom iz Bugojna koja je posjela borbeni postav u rajonu šume

Koprivnica na potezu Bugojno-Kupres. Očekivalo se da će bataljun brojati oko 300

ljudi. U zoni brigade i pod njenim zapovjedništvom bile su mobilizirane dvije čete TO u

rajonu Donjeg Malovana, jedna četa TO u Vukovskom, četa TO u Ravnom i četa TO u

selu Blagaj. U rajonu Blagaja nalazilo se i oko 150 ljudi 5. dobrovoljačkog bataljuna 5.

korpusa. Pridodati 1. motorizovani pješački bataljun 11. mtbr 9. korpusa bez 1. čete,

ojačan s baterijom MB-120 mm (5 oruđa), baterijom haubica 105 mm (6 oruđa) i

protuoklopnim vodom topova ZIS 76 mm (3 oruđa) bio je u rajonu Novo Selo-Blagaj

jačine 250 ljudi. 1. četa bataljuna ojačana vodom BsT-82 mm, jačine 100 ljudi bila je

u rajonu sela Donjeg Malovana.38

34 Redovno borbeno Izvješće zapovjedništva 30. partd zapovjedništvu 5. korpusa, Str. pov. br.

174-63 od 31. III. 1992.

35 Redovno borbeno Izvješće zapovjedništva 19. partbr zapovjedništvu 30. partd, Pov. br. 27-

2/92 od 31. III. 1992.; Redovno borbeno Izvješće zapovjedništva 13. partbr zapovjedništvu

30. partd, Str. pov. br. 77 od 31. III. 1992.

36 Redovno borbeno Izvješće zapovjedništva 13. partbr zapovjedništvu 30. partd, Str. pov. br.

174-78 od 01. IV. 1992.

37 zapovjedništvu 13. partbr bio je podređen i protudiverzantski vod SO Šipkovo i četa TO

Magaljdol (Magendol) s vodom MB - 82 mm. jačine 135 ljudi, kao i četa TO Jezero. Izvješće

zapovjedništva 30. partd zapovjedništvu 2. VO, Str. pov.br. 174-65 od 1. IV. 1992.

38 U sastavu 30. partd nalazila se je još. i 122. lpbr razmještena u rajonu Skender-Vakufa.

Izvješće zapovjedništva 30. partd zapovjedništvu 2. VO, Str. pov. br. 174-65 od 1. IV. 1992.;

Redovno borbeno Izvješće zapovjedništva 30. partd zapovjedništvu 2. VO, Str. pov. br. 174-

64 od 1. IV. 1992.

Davor Marijan: Borbe za Kupres u travnju 1992.

22

KRAJ MIRA - 2. TRAVNJA 1992.

Pridodana ojačanja iz sastava 9. korpusa uz 5. dobrovoljački bataljun matičnog korpusa

držana su dovoljnim da 30. partizanska divizija eliminira hrvatsku Teritorijalnu obranu

iz Kupresa i stavi strateški važnu visoravan čvrsto pod svoj nadzor. U tom je pogledu

zapovjedništvo 30. partizanske divizije 2. travnja svoje namjere stavilo na papir u

zapovijedi za izvođenje borbenih djelovanja. Snage lokalne hrvatske TO procijenjene

su na oko 200 do 250 dobro naoružanih i obučenih vojnika raspoređenih u dvije

satnije i na rasporedu u selima Rastićevo i Zloselo. Veći problem bile su hrvatske snage

u okolnim područjima. Snage protivnika u Livnu su procijenjene na dvije brigade ZNG -a

jačine oko 5000 ljudi i bojnu HOS-a od 500 ljudi, dok je za Tomislavgrad držano da se

u njemu nalazi oko 5000 pripadnika u dvije brigade HOS-a i ZNG-a, ojačane oklopni

štvom i topništvom većeg kalibra. O vjerodostojnosti procjene najbolje govori rečenica

da su pored ovih snaga u Livnu... primijećena i 4 tenka tipa leopard., a inače se

pouzdano zna da je Hrvatskoj isporučeno 100 tenkova tipa leopard., te da protivnik

raspolaže i sa raketama Z-Z r-300 koje su raspoređene u rajonu Grubišnog polja.39 Cilj

aktivnosti snaga ZNG, HOS i drugih formacija muslimanske i hrvatske nacionalnosti je

da osloncem na Hercegovinu i istočnu Bosnu, u sadejstvu sa snagama hrvatske izvrše

prodor na pravcu Travnik-Jajce-Ključ-Cazin i time ostvare potpunu kontrolu na prostoru

Bosanske Krajine pa i cijeloj teritoriji BiH.

Temeljem navedene procjene protivnika 30. partd je imala zadaću da po izvršenju

domobilizacije 13. i 122. brigade i mobilizacijom 19. brigade sa ojačanim 1/11. mtbr, 5.

dobrovoljačkim bataljunom i jedinicama TO općina: Mrkonjić Grad, Šipkovo, Jajce, Kupres,

D. Vakuf, Bugojno, S. Vakuf, Kotor Varoš. i Ključ uz zaštitu svih prevoja i prolaza prema

Travniku, N. Travniku, G. Vakufu, Prozoru, Duvnu, Livnu i Sanskom Mostu izvrši napad

na Kupres i Kupreška vrata, sa ciljem: razbiti i  uništiti neprijatelja na pravcu napada i u

rajonima kupreških vrata i Kupresa, zauzeti ih a zatim pojačati obezbjeđenje prolaza

Malovana, Vukovskog i Ravanskog polja. U daljem čvrsto držati sve prevoje i prelaze u

zoni odgovornosti divizije, zatvoriti neprijatelju prolaz u okvire zone odgovornosti divizije.

Odluka zapovjednika Divizije bila je da uz topničku potporu, snagama 13. partbr

bez 2. bataljuna, 3. bataljunom 19. partbr, ojačana 1. bataljunom 11. mtbr, 5. dobrovolja

čkim bataljunom i dijelom snaga TO općina Kupres, Bugojno i Donji Vakuf izvrši

napad u zoni kupreških vrata, Donjeg Malovana i Rastićeva s glavninom snaga na

pravcu Strojice-Pribeljci-Čučkovine-Carev Mlin-Kupreška vrata i pomoćnim pravcem s.

Novo Selo - s. Rastićevo - s. Zloselo - Kupres, sa ciljem razbijanja neprijatelja na pravcu

napada, zaposjesti objekte Kupres i Kupreška vrata, okružiti rasjeći i uništiti snage u

rajonima s. Rastićevo, s. Zlosela-Kupres, Djelom snaga spriječiti prodor neprijatelja sa

pravca Prozora i Duvna preko Vukovskog i Ravanskog polja i sa pravca Livna preko

prevoja D. Malovan, izvode prema Kupresu. Po zauzimanju Kupresa i kupreških vrata

biti pripravan za odbijanje mogućih protunapada iz smjera Livna, Tomislavgrada i Pro-

zora uz postavljanje stabilnog osiguranja prema pravcima koji iz rajona Travnika i

Novog Travnika preko Komara i Turbeta izbijaju na Vlašić planinu i Donji Vakuf.

5. dobrovoljački bataljun imao je zadaću izvesti napad pravcem Pribeljci-Čučkovine-

Carev Mlin, razbiti snage protivnika na pravcu napada, izbiti na Kupreška vrata,

staviti ih pod svoj nadzor, uništiti protivnika na njima i spriječiti promet hrvatskim

snagama na prometnici Bugojno-Kupres.

1. motorizovani bataljun 11. mtbr, bez 1. čete, ojačan četom TO Blagaj imao je

zadaću napasti osnovnim pravcem Novo Selo-Mrđebare-Kupres, razbiti hrvatske snage

u rajonu Rastićeva i Zlosela, okružiti Kupres sa zapadne i jugozapadne strane i uz

pomoć 1. bataljuna 19. partbr uništiti neprijatelja u gradu i omogućiti uspostavu regularnog

sistema vlasti. U borbi za grad pokušati zaštiti PTT i energetske objekte. Snagama

Kupreške bojne nije se smjelo dopustiti izvlačenje iz grada i spajanje sa snagama

koje bi uspjele prodrijeti preko Vukovskog i Ravanjskog polja, odnosno prijevoja

Donji Malovan. Po izvršenju zadaće, bataljun je pripravan za odbijanje protunapada s

pravca Donjeg Malovana.

Nepotpuni 1. bataljun 19. partbr, bez 3. čete imao je osjetljivu zadaću izvođenja

borbe u gradu s kojom bi vezao protivnika za sebe, spriječio mu uvezivanje sa snagama

u Zloselu i štitio vitalne objekte u gradu. Po izbijanju ojačanog 1. motorizovanog

bataljuna, 11. mtbr zauzima grad nakon čega ga čisti od ostavljenih ili pritajenih

protivničkih skupina. Njegova 3. četa osigurava Kupreška vrata s pravca Bugojno

-Kupres i zadržava protivničke snage do pristizanja 5. dobrovoljačkog bataljuna kojem

potom pruža pomoć u zauzimanju kupreških vrata i potpunom razbijanju protivnika.

Snage u rajonu Malovana, 1. četa 3. bataljuna 13. partbr, pionirski vod 293. in.p,

vod 5. bVP, 1. četa 1. motorizovanog bataljuna 11. mtbr sa vodom minobacača, specijalna

četa divizije i četa TO Malovan, stavljaju se pod zapovjedništvo bataljuna TO

Malovan s osnovnom zadaćom zaprečivanja rajona Malovana i sprječavanja prodora

protivnika na pravcu Tomislavgrad-Kupres. Čete TO Ravno i Vukovsko u svojim rajonima

imale su zadaću zaprečivanja i sprječavanja prodora protivnika u pravcu Kupresa.

Izvan izravnih borbi ostatak 19. brigade imao je zadaću držati prijevoj Komar i

blokirati snage protivnika u rajonu Donjeg Vakufa i Bugojna. Zadaća 122. lake pje-

šačke brigade bila je da čvrsto drži područje Vlašića i Kruševa Brda sprječavajući prodor

protivnika na pravcu Travnik-Skender Vakuf i Travnik - Kotor Varoš. Po potrebi su u borbi

mogle biti uporabljene snage TO Šipova kao i snage TO Mrkonjić Grada i Ključa.

Borbena djelovanja podržavala je topnička skupina AG 30 (Artiljerijska grupa 30)

sastavljena od baterije MB-120 mm, baterije haubica 105 mm i voda topova ZIS 76

mm, sve iz 11. mtbr, kao i baterije minobacača 120 mm 13. partbr. Skupina je imala

osnovni vatreni postav u rajonu Blagaj-Novo Selo.

Za vođenje borbenih djelovanja određena je skupina koju su činili načelnik stožera

30. partd, zapovjednici 1. partbr, 13. partbr i 5. dobrovoljačkog bataljuna, te načelnik

topništva 9. korpusa i načelnik stožera 11. mtbr.40

40 Zapovijed zapovjednika 30. partd za izvođenje borbenih djelovanja od 2. IV. 1992.

Iz zapovijedi je razvidna namjera zapovjednika 30. partd da iskoristi višestruku

brojčanu i topničku nadmoć svojih snaga te da odsječe Kupres od doline Vrbasa i

zapriječi pravce na potezu Prozor-Tomislavgrad-Livno. Istovremeno je namjeravao da

relativno brzo razbije i potpuno uništi glavninu snaga protivnika u hrvatskim selima od

Ratićeva do Zlosela, a potom i snage u gradu. Borbeno djelovanje nepotpunog bataljuna

19. partbr u gradu imalo je olakšati zadaću sprječavajući uvezivanje hrvatskih snaga

iz grada s onima u okolnim selima. Očekujući uporabu hrvatskih snaga s područja

Livna i Tomislavgrada, imao je namjeru da ih brzim pothvatom stavi pred svršen čin i

zadrži na rubnim granicama Kupreške visoravni.41 Istog je dana zapovjedništvo 5.

korpusa naredilo poduzimanje mjera borbenog osiguranja na prednjem kraju obrane

podređenih postrojba jer je imalo informaciju da će u sljedećih nekoliko dana oružane

snage Republike Hrvatske pojačati provokacije na svim linijama fronta jedinica 5. korpusa.

42 Osiguranje prema Vrbasu bilo je znatno slabije no čini se da zapovjedništvo 30.

partd nije Očekivalo veće angažiranje Hrvata i Muslimana jer su im bile poznata nesuglasice

izmeću njih.43

U tijeku 2. travnja, snage 30. partd radile su po planu. ojačana dijelovima 11. mtbr

i 5. dobrovoljačkog bataljuna 13. partbr je osiguravala zaprečavanje rajona Malovana

i vršila neposredne pripreme za djelovanje na pravcima Strojice-Blagaj-Kupreška vrata

i Strojice-Blagaj-Kupres. Susjedna 19. partbr nastavljala je s mobiliziranjem stavivši

te.i.te na 3. bataljun i posjedanje rajona kupreških vrata a s četom 2. bataljuna

posjedanje rajona Mračaj. U zonu odgovornosti divizije stigla je još. jedna četa 11. mtbr

i koja je preuzela osiguranje pravca Glamoč-Pribelja-Malovan. U rajon Laništa počeli

su pristizati i dijelovi postrojbi 594. inženjerijske pukovnije i 557. mješovite protuoklopne

topničke pukovnije (557. mpoap) iz sastava 9. korpusa. Stanje u čitavom prostoru

divizije je napeto, vlada neko zatišje, zapisao je u redovnom borbenom izvješću vođa

službujuće operativne skupine u zapovjedništvu divizije, komentirajući posljednji mirnodopski

dan svoje postrojbe. Dan u čijim je poslijepodnevnim satima trebalo doći do

sastanka predstavnika vlasti i stranki u Kupresu na traženje zapovjednika divizije.

Tema sastanka imala je biti mirno razrješavanje situacije na Kupresu.44 Na petosatnom

sastanku bili su nazočni članovi predsjedništva BiH dr Biljana Plavšić i Franjo Boras.

41 Točan nadnevak izvođenja pothvata nije moguće utvrditi jer u zapovijed nije unesen. No, s

obzirom na dolazak ojačanog bataljuna 11. mtbr 9. korpusa i intenzivnu demobilizaciju 13.

odnosno mobilizaciju 19. partbr imalo je to biti u narednih nekoliko dana. zapovjedništvo

13. partbr za 3. i 4. travanj imalo je namjeru mobilizirati 120 vojnih obveznika za popunu 3.

bataljuna, odnosno 210 4. i 5. travnja za potrebe 2. bataljuna. Redovno borbeno Izvješće

zapovjedništva 13. partbr zapovjedništvu 30. partd, Str. pov. br. 174-79 od 2. IV. 1992.

42 Naredba zapovjedništva 5. korpusa zapovjedništvu 30. partd, Op. str. pov. br. 166-23 od 2.

IV. 1992.

43 U Uskoplju (Gornjem Vakufu) izbile su nesuglasice izmeću HDZ-a i SDA-a oko prometnice

Gornji Vakuf-Novi Travnik. Redovno borbeno Izvješće zapovjedništva 19. partbr zapovjedništvu

30. partd, Pov. br. 27-4 od 2. IV. 1992.; u Bugojnu je Muslimanima, pripadnicima pričuvne

milicije SJB, tajno podijeljeno streljivo što je skriveno od Hrvata; Redovno borbeno Izvješće

zapovjedništva 19. partbr zapovjedništvu 30. partd, Pov.br. 27-3/92 od 1. IV. 1992.

44 Redovno borbeno Izvješće zapovjedništva 30. partd zapovjedništvu 5. korpusa, Str.pov.br.

174-66 od 2. IV. 1992.; Pohvala zapovjednika 9. korpusa, Str. pov. br. 24-53 od 9. IV. 1992.

Polemos 3 (2000.) 1: 11-49 ISSN 1331-5595

25

Zaključeno je da se uz pomoć Ministarstva unutarnjih poslova BiH logistički i kadrovski

ojača Stanica javne sigurnosti Kupres (SJB Kupres) i izvrši nacionalno uravnotežen

odnos pripadnika djelatne i pričuvne milicije. Dogovoreno je uklanjanje svih nadzornih

točaka (punktova) na području općine kako bi taj posao preuzeli pripadnici MUP-a.

Kolike su razlike bile u pogledu na neke od uzročnika nemira govore i prijedlozi nacionalnih

stranki. HDZ i SDA predlagali su da se povuku sve osobe koje nemaju uredno

prijavljeno boravište na području općine uključujući i pripadnike JNA.45 Prijedlog SDS-a

bio je da radi smirivanja dramatičnog stanja na područje Kupreške visoravni dođu

postrojbe JNA.46

nazočnost JNA u rajonu Malovana bila je poznata hrvatskoj strani i bila je znak za

uzbunu, kao i obavještajni podatak da se u rajonu Ravnina nalaze jače oklopne snage

s namjerom upada u Kupreško polje. Na sastanku održanom 2. travnja u Tomislavgradu

odlučeno je da se mobilziraju preostale postrojbe koje nisu mobilizirane, da snage

TO Posušje budu na prvoj crti obrane pripravne za djelovanje na glavnom pravcu

dejstva i na prvoj liniji obrane, te da se snage TO Tomislavgrada brojčano i tehnički

ojačaju posebno sa protuoklopnim sredstvima.47