Zaključak


ZAKLJUČAK O BORBAMA ZA KUPRES

Borbe za Kupres u travnju 1992. jedan su od nekoliko istovremenih ratnih događaja u

Bosni Hercegovini, a dijelom i u Hrvatskoj, i koji su označili početak trećega sukoba

koji se u nepunu godinu dana dogodio na području bivše Jugoslavije. Pripremajući se

da na prepad uzme Kupres, srpska JNA je i sama bila zatečena.110

107Od 21. svibnja 1992. 5. korpus JNA nosi ime 1. krajiškog korpusa Vojske Srpske Republike

BiH.

108Informacija zapovjedništva 1. krajiškog korpusa, Op. pov. br. 716 od 3. X. 1992.

109J. Janjić 1996., str. 50-51.

110 Ako su rečenice koje je general Ratko Mladić rekao novinaru J. Janjiću o borbama za

Kupres točno navedene, tada možemo jasno reći da nisu istinite. Iz navedenih dokumenata

vidljivo je da je JNA prije napada HVO planirala zauzimanje Kupresa i da je napad

HVO-a došao prije iznenađenja koji je 30. partd spremala za HVO. Stoga ne može biti

govora o planiranju operacije u trku., kako tvrdi Mladić. također nije točno da je Kupres

bio u zoni odgovornosti 9. korpusa, već 5. korpusa čiji udio general Mladić marginalizira

Davor Marijan: Borbe za Kupres u travnju 1992.

46

Borbe su predstavljale sudar dva protivnika kojima su glavninu snaga u početnoj

fazi sukoba činili pričuvnici bez borbenog iskustva. Poglavito je to značajka hrvatskih

pripadnika TO-e, odnosno od 8. travanja HVO-a. S druge je strane vjerojatno da je

bataljun 11. mtbr Kninskog korpusa imao borbenih djelovanja u Republici Hrvatskoj.

Od 5. travnja, omjer snaga koje su imale borbenog iskustva, dolaskom Pojačanja iz

zapadne Slavonije raste u srpsku korist. Mijenja se krajem sukoba, no tada je za HVO

borba bila izgubljena.

Omjer u MTS-a bio je nemjerljivo u korist srpske strane. U prvoj fazi sukoba JNA i

TO su na pravcu Blagaj-Kupres imali arsenal od 6 haubica 105 mm, 3 topa ZIS 76 mm

i bitnicu od 5 MB-120 mm, sve iz sastava 11. mtbr, kao i bitnicu MB-120 mm 13.

partbr. Protivnik je imao nekoliko MB 82 i 120 mm i BsT-a, dok je topništvo (broj

nepoznat) bilo u rajonu Šujice i od njega je bila mala korist. Dolaskom 12 haubica D

-30 122 mm, praćenim s 6 protuzrakoplovnih topova praga omjer je u srpsku korist

porastao do razine koja je besmislena za poređenje. Pogotovo kada se pridoda djelovanje

zrakoplovstva.111 Ipak sva ta vatrena moć nije bila dovoljna da omogući plješa.-

tvu 30. partd pomak na pravcu Blagaj-Kupres. Do njega će tek doći dolaskom tenkova

9. oklopnog bataljuna Kninskog korpusa.

Čimbenik koji je odlučio sukob bio je upravo tenk, odnosno oklop. Na pravcu

Šujica-Kupres, skromno hrvatsko oklopništvo bilo je dovoljno da poluči uspjeh u zauzimanju

sela u zahvatu prometnice. No, sva silina udara oklopništva ispoljila se 6. i 7.

travnja na potezu Blagaj-Zlosela-Kupres, a nekoliko dana kasnije i na pravcu Kupres

-Gornji Malovan. možemo se složiti sa generalom Lisicom da je Presudnu ulogu u

izvođenju Kupreške operacije odigrao (...) brz prodor oklopno-mehanizovanih jedinica

u sam centar Kupresa, te brzo pregrupisavanje i izbijanje u rajon Šujice.112 način na

koji Lisica vodi. priču nedovoljan je za izvlačenje konkretnih zaključaka tvrdi da je

oklopni bataljun sam organizirao zaštitu bokova i zaleđa, što je možda i istina s obzirom

da je imao iza sebe borbeno iskustvo iz rata u Hrvatskoj. Ipak ne treba zaboraviti da

je sposobnost za protuoklopnu borbu hrvatskih snaga bila simbolična i nije omogućavala

značajnije pomake, što je napadač dobro iskoristio.113

u ovim borbama. J. Janjić 1996., str. 52-53.; na istom je tragu, ali znatno  maštovitiji.

Davor Perinović, prvi predsjednik HDZ BiH, kasniji koordinator HSP-a za područje Bosne: u

intervjuu sarajevskim Danima hrvatski napad na Gornji Malovan interpretira kao napad

Republike Hrvatske na BiH i stavlja ga u istu razinu s istovremenim događanjima u Zvorniku

i Bijeljini. Uz ogradu da tamo nije osobno bio, sukob je, prema njemu, na osnovu onog

što je čuo od ljudi koji su direktno u tome učestvovali, izazvala skupina ekstremista vjerojatno

iz Australije, koja je napravila masakr kako među Srbima, tako i Hrvatima što je bio

očekivani povod za JNA. .Dugo putovanje kući., Dani od 4. II. 2000.

111 Nije jasno jesu li korišteni helikopteri za protuoklopnu borbu.

112S. Lisica 1995., str. 102.

113Da način vođenja oklopa na Lisičin način nije formula koja uvijek dobiva, svjedok je brzojavka

zapovjedništva 2. vojne oblasti zapovjedništvu 5. korpusa, u kojoj se razmatra djelovanje

oklopništva 1. operativne skupine 17. korpusa u Bosanskoj Posavini. Oklopna postrojba

uvedena je na Sličan način u borbu, ali je pred sobom imala dobro organiziranu

protuoklopnu obranu HVO-a, te je izgubila oklopnu satniju. Brzojavka zapovjedništva

2. VO zapovjedništvu 5. korpusa, Op. Str. Pov. broj 372-2 od 21. IV. 1992.

Polemos 3 (2000.) 1: 11-49 ISSN 1331-5595

47

Za razliku od oklopništva, sposobnost za napadna djelovanja srpskog pješaštva nije

bila ni blizu te razine. U rajonu Malovana tek su nešto bili bolji u obrani. U gradu je

bataljun 19. partbr pokazao zavidnu žilavost, no ovdje se radilo o specifičnoj borbi u

gradu, što je zahtjevna Zadaća i za iskusno pje.a.tvo što pripadnici Kupreške bojne

nisu bili. Uz sve pokazane nedostatke, jedini istinski junak tragične Kupreške priče.

upravo je Kupreška bojna, u prvom redu njena zloselska satnija.

Vođenje i zapovijedanje priča je za sebe. Na hrvatskoj strani bilo je na takvoj razini

da se vrijedi pitati je li ga uopće bilo. O tom problemu tek će trebati nešto suvislo reći.

Za sada se na temelju hrvatskog tiska (ali ne i izvora) može reći da je bilo problema i

nerazumijevanja na svim razinama, od Taktičke do strateške. Na srpskoj strani također

je bilo problema, u prvom redu zbog nedostatka dovoljnog broja sredstava veze. Zahvaljuju

ći činjenici da je od prvoga dana sukoba jasno definiran cilj i težišni pravac,

problemi su rješavani u hodu. Po tom pitanju stanje je bilo slabije kod snaga u rajonu

Kupresa i Malovana. Nejasan je ostao i odnos izmeću zapovjedništava 30. divizije i

OG-11. Prema dnevnim izvješćima 30. partd stječe se dojam da je ona i dalje vodila

borbena djelovanja usprkos zapovijedi 2. vojne oblasti od 6. travnja 1992. Iz Lisičinih

sjećanja isto bi se moglo zaključiti, ali je tada upitan stav kojim uspjeh na Kupreškoj

visoravni pripisuje sebi.114

Na Kupreškoj visoravni se dogodilo sve ono što će karakterizirati rat u Bosni i

Hercegovini. Panični bijeg civilnog stanovništva i njegovo zarobljavanje kao brz i efikasan

način etničkog čišćenja. Spaljena sela i srušeni vjerski objekti u svrhu zatiranja spomena

na Kupreške Hrvate i Muslimane. S vojničke točke gledišta, Kupres je bio prva

zahtjevna Zadaća kako za HVO, tako i za VRS. Na njemu je postavljena dobitna

formula srpske vojske. Do pobjede se dolazilo na gusjenicama i topništvu koje je

dijelom velikodušno. ostavila JNA, a dijelom Međunarodna zajednica dozvolom da

ga se izvuče iz Slovenije i Hrvatske kako bi se izbjeglo njegovo korištenje u sukobu.

Bila je to prednost kojoj do kraja rata ostala dva sudionika bosanskohercegovačke

drame nisu uspjela parirati.

114Problem je pod čijim je zapovijedanjem operacija završena. Ako je pod zapovijedanjem

zapovjednika 30. partd, tada je Lisica imao ulogu koja u stožeru postrojbe odgovara

načelniku oklopno-mehaniziranih postrojbi.

Davor Marijan: Borbe za Kupres u travnju 1992.

48

Kratice

AG-30 (Artiljerijska grupa 30) Topnička skupina 30

BsT (bestrzajni top) netrzajni top

bVP (bataljun Vojne policije) bojna Vojne policije

ČTO (četa Teritorijalne obrane) satnija Teritorijalne obrane

gmtbr gardijska motorizirana brigada

HOS Hrvatske obrambene snage

HVO Hrvatsko vijeće obrane

JNA Jugoslavenska narodna armija

JRV i PVO (Jugoslavensko ratno vazduhoplovstvo i protivazdušna obrana) Jugoslavensko

ratno zrakoplovstvo i protuzračna obrana

lap PVO (laki artiljerijski puk Protivazdušne obrane) laka Topnička pukovnija Protuzračne

obrane

lpr laka pješačka brigada

LRL laki raketni lanser

map (mješoviti artiljerijski puk) mješovita Topnička pukovnija

mpoap (mješoviti protuoklopni artiljerijski puk) mješovita protuoklopna Topnička

pukovnija

mtbr motorizirana brigada

OG-11 (Operativna grupa 11) Operativna skupina 11

Op.TO (Općinski štab Teritorijalne obrane) Općinski stožer TO

partbr partizanska brigada

partd partizanska divizija

pbr pješačka brigada

RB ručni bacač

SJB (Stanica javne bezbjednosti) Stanica javne sigurnosti

SO skupština općine

TO Teritorijalna obrana

VRS Vojska Republike Srpske

ZNG Zbor narodne grade

Z-Z zemlja-zemlja (raketa)

Polemos 3 (2000.) 1: 11-49 ISSN 1331-5595

49

FIGHTS FOR KUPRES IN APRIL 1992

Davor Marijan

Summary

This paper represents an attempt to shed light on one of the first fights in the war for

Bosnia-Herzegovina. It was the first serious strife between Croatian and Serbian army

from Bosnia-Herzegovina. It is chiefly based on Yugoslav national army documents, or,

the army of Rebublika Srpska. Croatian sources were not found. The fights were

caused by lack of political agreement on the future on Kupres. The conflict, which had

been going on for a week, ended in absolute failure of Croatians and their banishing,

and running away of Croatian and Muslim civil population from Kupres plateau. The

reason for this failure of Croatian army, besides bad leadership and commanding, was

technical inferiority in comparison to Serbian army. Using the armoured battalion of

Knin.s corps ended the fights. The Serbian part demonstrated in this conflict everything

that would later be the characteristic of its battle actions, such as ethnic cleansing

of non-Serbian population, destruction of housing and religious facilities etc. It

demonstrated also the reasons for their success- superiority in resources and technology

over the adversary.

Key words: Kupres, war in Bosnia-Herzegovina, operation, HVO, VRS, JNA