Zaoštravanje stanja


ZAŠTRAVANJE  STANJA

Protuoklopni vod bataljuna TO Malovan postavio je 26. ožujka kontrolni punkt u rajonu

sela Donji Malovan očito u duhu odluke zapovjednika 30. partd i odobrenja

zapovjednika 5. korpusa kojim je poseban akcent stavljen na pravac Kupres-Malovan.

18 Vod je imao 38 naoružanih ljudi i 27. ožujka pojačan je desetinom pričuvne

milicije zbog kontrole prometa. Bio je naoružan sa tri BsT-a (netrzajna topa) i šest

ručnih bacača 90 mm Osa, a po potrebi je trebao intervenirati i u rajonu sela Ravno.

Odgovor hrvatske strane nije trebalo dugo čekati. Ona je 27. ožujka na prometnici

Kupres-Vukovsko u selu Goravci postavila svoj nadzorni punkt. Taj čin je za srpsku

stranu samo naglasio problem kupreških prometnica, koji je zbog razmještaja hrvat-

 

skih sela, bio za Srbe vrlo osjetljiv. Zato je značaj šumskog puta Malovan-Glamoč

iznimno porastao. Stoga je zapovjednik 19. partbr od zapovjedništva 30. partd zatražio

dvije tone dizel-goriva za potrebe mehanizacije koja radi na proširivanju i uređivanju

puta. Put je imao zadaću zamijeniti nesigurnu prometnicu preko Rastićeva i kupreških

vrata na kojima je Kupreška bojna uređivala postave za obranu i postavljala oruđa za

potporu. S obzirom na dojave koje su govorile o pojačanju i dolasku svježih hrvatskih

snaga u rajon Tomislavgrada, značaj mu je bio izniman.19

I onako teško stanje potpuno se pogoršalo, a međustranački dogovor triju nacionalnih

stranaka u Kupresu 27. ožujka nije dao ploda, pa je zapovjedništvo 19. brigade

dan kasnije izvijestilo da svaki trenutak može izbiti oružani sukob. Do tada tmuran mir

počela je narušavati pojedinačna pucnjava. Iseljavanje djece i žena svih nacionalnosti

početo 27., nastavljeno je 28. ožujka. mještani srpske nacionalnosti iseljavali su se

prema Beogradu a u Kupresu je ostalo ljudstvo sposobno za borbu. Prema obavještajnim

podacima koje su postrojbe Divizije intenzivno prikupljale s te.i.tem na rubnim

područjima općina Jajce i Kupres, postrojbe HOS-a posjele su rajon iznad s. Ravno u

Kupreškom polju a na farmu ovaca iznad Zlosela dovezli pozadinske jedinice.20 19.

partbr se dijelom snaga našla u nezavidnom položaju u miješanim sredinama Kupresa

i sjeverne doline Vrbasa, planirala je 29. na 30. ožujak u rajonu kupreških vrata mobilizirati

bataljun od vojnih obveznika iz Bugojna. U rajonu Komara mobiliziranje je

planirala dan ranije a ostatak brigade 30. na 31. o.ujak.21

STAV I PRIJEDLOZI 30. PARTD ZA RAZRJEŠENJE STANJA NA

KUPREŠKOJ  VISORAVNI

U dnevnom izviješću od 29. ožujka zapovjedništvo 30. partizanske divizije najproblemati

čnijim je držalo stanje u Kupresu i najbližoj okolini što je u izviješću predočeno

zapovjedništvu Banjalučkog 5. korpusa:

Situacija u Kupresu:

- Žene i djeca srpske nacionalnosti u potpunosti iseljeni.

19 Redovno borbeno Izvješće zapovjedništva 30. divizije zapovjedništvu 5. korpusa, Str. pov. br.

174-57 od 26. III. 1992.; Naredba zapovjednika 30. partd, Str. pov. br. 551-1 od 27. III.

1992.; Redovno borbeno Izvješće zapovjedništva 19. partbr zapovjedništvu 30. partd, Pov.

br. 1-1/92 od 26. III. 1992.; Redovno borbeno Izvješće zapovjedništva 19. partbr

zapovjedništvu 30. partd, Pov. br. 23-1 od 27. III. 1992.

20 Prema podacima 19. partbr iz sela Baljaci iznad Šujice pobjegli su svi Srbi mještani. Redovno

borbeno Izvješće zapovjedništva 19. partbr zapovjedništvu 30. partd, Pov. br. 23-1 od 27. III.

1992.; Redovno borbeno Izvješće zapovjedništva 19. partbr zapovjedništvu 30. partd, Pov.

br. 25/92 od 28. III. 1992. Dokument nosi nadnevak 27. što se iz konteksta i urudžbenog

broja vidi da je netočno.; Redovno borbeno Izvješće zapovjedništva 30. partd zapovjedništvu

5. korpusa, Str. pov. br. 174-60 od 28. III. 1992.

21 Naredba 30. partd zapovjedništvu 13. partbr, Str. pov. br. 551-1 od 27. III. 1992.

Polemos 3 (2000.) 1: 11-49 ISSN 1331-5595

17

- U toku 28.03.1992. godine žene i djeca hrvatske i muslimanske nacionalnosti

napustili Kupres.

- U rajonu Kupresa i Kupreškog polja ostali samo muškarci naoružani i sposobni

za borbu svih nacionalnosti.

- Iz Srpskog sela Baljci /kod Šuice/ snage HOS-a nisu dale Srpskom življu da

otjeraju stoku a narod sav su protjerali.

- U telefonskom razgovoru /koji je prisluškivan/ iz s. Zlosela sa Njemačkom

saznalo se da uskoro u Zloselo dolazi čuveni ustaša Rogalo Jozo sa više ljudi i

naoružanja.

- U radnoj organizaciji šumarstvo u Kupresu i Poganci razoružani čuvari Srbi i

otjerani od strane pripadnika HOS-a.

- Iseljavanje dijela Srpskog stanovništva primijećeno i u Bugojnu.

- U kavani kod .GLAVAŠA. u Bugojnu viđeni su pripadnici HOS-a a nisu porijeklom

iz Bugojna.

- Opća situacija u Kupresu je teška: jake snage HOS-a u Tomislavgradu i Livnu.

/ U Tomislavgradu smještene u 6 kasarni, izuzetno organizirane i opremljene./

Posjednuti objekti od strane HOS-a u rajonima Kupres a posebno s. Zlosela,

Rastićevo i Ravno, čine strah i paniku kod Srpskog stanovništva.

Zaključak:

Kupres se ne može posjesti bez borbe.

rajon Komara ne vrijedi posjedati bez posjedovanja Kupresa zbog razvoja događaja

u Bugojnu. Ova situacija se mora dobro izučiti sa vojnog i političkog aspekta u

cilju preuzimanja daljnjih mera.22

Zapovjednik divizije držao je okruženje zone odgovornosti postrojbe nepovoljnim u

odnosu na snage kojima je raspolagao.23 Uz to su problem bile rubne općine s većinskim

nesrpskim stanovništvom i politički nejasnim stanjem. Livno, Duvno, Prozor, dio

Bugojna, Travnik i Zenica su koncentracijske prostorije HOS-a, zelenih beretki. Iz tih

prostorija glavni pravci angažiranja tih snaga su u zoni odgovornosti divizije. Za sada

te pravce mi pokrivamo malim, nedovoljno opremljenim, borbeno neiskusnim, pa i

nedovoljno motiviranim snagama. Podrujem Kupresa, prema njegovoj procjeni, vlada

HOS koji jakim snagama nadzire područje Zlosela i prilaze Kupreškim vratima, dok

su srpske snage nadzirale prijevoj Malovan i prometnicu prema selu Ravno. Pojava

naših jedinica u rajonu samog Kupresa znači rat u tom prostoru. Sa tog prostora iselje-

22 Redovno borbeno Izvješće zapovjedništva 30. partd zapovjedništvu 5. korpusa, Str. pov. br.

174-61 od 29.03.1992.

23 Divizija je 29. ožujka 1992. brojala 2062 ljudi odnosno 36 % ustrojbenog sastava. Imala je

problema sa sredstvima veze i nije bila u stanju ustrojiti minobacačku bitnicu 120 mm,

bitnicu LRL 128 mm. Po crti rubnih općina, zona odgovornosti joj je iznosila 240 km,

odnosno 80 km zračnim putem. Izvješće zapovjedništva 30. partd zapovjedništvu 5. korpusa,

SP. Br. 558-1 od 29. III. 1992.

Davor Marijan: Borbe za Kupres u travnju 1992.

18

no je sve što je nesposobno za borbu, a prostor s. Ravno postaje važan zbog puta

Prozor-Duvno za manevar snaga HOS-a. I onako teško stanje dodatno je usloženo

stavom da se istodobno s Kupresem mora posjesti i prijevoj Komar.24

Zapovjednik divizije kao glavne probleme navodi :

- Sa čime parirati tako jakim snagama HOS-a.

- Kako mobilizirati naše snage na Kupresu bez velikih gubitaka i da li posjedovati Kupres

ška vrata i vršiti mobilizaciju ili ih prvo napasti sa gotovim snagama 13. partbr,

pa tek onda vršiti mobilizaciju pod zaštitom tih snaga uz posezanje Malovana i s.

Ravno sa jačim snagama.

- Kada mobilizirati snage na Komaru, dali tada uključiti i snage u rajonu Turbeta, te

se obezbjediti prema Travniku.

- Kada angažirati i mobilizirati snage u Bugojnu zbog odnosa snaga u korist protivnika

ili sačekati razvoj situacije po mobilizaciji u rajonu Komara i Kupresa.

...

- Kako obezbjediti legitimnost odluka o mobilizaciji u općinama Kupres, Bugojno,

D. Vakuf, Travnik i Novi Travnik.25

Prema mišljenju zapovjednika 30. partd, predočenom zapovjedništvu 5. korpusa, problem

Kupresa moguće je riješiti samo uzimanjem inicijative u svoje ruke. Ubacivanjem

dijelova 1. bataljuna 13. partbr na prostor Drežnice (potez Donji Malovan-Ravno) zatvoriti

pravac od Livna i Tomislavgrada, dok bi pridodate snage 9. korpusa uporabio na pravcu

Glamoč-Livno a potom i na pravcu Šipkovo-Kupres. topništvo 9. korpusa trebalo bi biti

spremno za djelovanje u zoni Kupres-Tomislavgrad. Ostalim snagama 1 i 2/13. partbr/

blokirati Kupreška vrata i zauzeti ih manevrom preko Kupreške reke. Tada angažirati

snage na Kupresu TO /2 čete na Malovanu, 2 čete u s. Ravno i Vukovsko, 2 čete Kupres

i četu na Blagaju/. Djelom snaga TO Bugojno blokirati pravce iz Bugojna i posjesti prevoj

Mračaj sa jednom četom. Tada mobilizirati bataljun na Komaru. Snage 13. partbr u

rajonu s. Blagaj ojačati artiljerijom 5. Korpusa.26 Zadaća koju je istog dana dobila 13.

partbr nedvojbeno govori da je zapovjedništvo 5. korpusa prihvatilo prijedlog zapovjednika

30. partd. Zadaća 13. partbr bila je da postavi bazu u rajonu Šipkovo-Jezero i

u suradnji s organima MUP-a i TO Šipova, Jajca i Mrkonjić-Grada prati stanje na tom

području. Brigada je i u rajonu Kupresa također imala zadaću da postavi bazu, uveže

se sa snagama TO iz rajona Blagaja i izvidničkim skupinama prati stanje na tom podru

čju. U rajonu samog Kupresa imala je izviditi stanje u vezi s zadaćom opsjedanja

kupreških vrata snagama partizanskog bataljuna. Područje Drežnice imalo je biti zona

izviđanja u svrhu dovođenja 1. bataljuna i zatvaranja pravca prema Šujici, s tim da je

dio bataljuna trebao biti spreman za uporabu prema Kupresu.27

24 Izvješće zapovjedništva 30. partd zapovjedništvu 5. korpusa, SP. Br. 558-1 od 29. III. 1992.

25 Isto.

26 Isto.

27 Naredba zapovjedništva 30. partd zapovjedništvu 13. partbr, SP. Br. 557-1 od 29. III. 1992.

Polemos 3 (2000.) 1: 11-49 ISSN 1331-5595

19